Kan ett företag stärka sitt
varumärke med solel?

Varför investerar små och medelstora företag i solel? Det har vi svaret på! I projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har vi nämligen frågat företag men även kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag varför de valt att satsa på solel. Svaret är detsamma för alla dessa målgrupper; man gör det av miljö- och klimatskäl. Lönsamhet är nummer två medan profilering och marknadsföring kommer på en mycket klar sistaplats.

Det är naturligtvis bra att företagen har ett starkt miljöengagemang och väljer att göra en investering som antagligen har längre pay-offtider än vissa andra möjliga investeringsalternativ. Två frågor som man dock kan ställa sig är: Hur stor är denna målgrupp och hur många av dem har redan genomfört en investering? Om vi ska kunna öka investeringstakten hos företagen är det nog viktigt att lyfta fram mer traditionella värden, dvs lönsamhetsfrågor. Ett sätt skulle kunna vara att utveckla nya affärsmodeller som innebär att pay-offtiden kan förkortas, ett annat sätt är att påvisa hur en investering i solel kan användas inom CSR, marknadsföring och utveckling av företagets varumärke.

Detta med varumärke är något som det lilla familjeföretaget kanske inte tänker så mycket på i sin vardag. Det borde man dock göra av flera olika skäl, bland annat dessa:

  • När skillnaderna mellan erbjudanden blir allt mindre, blir varumärken allt viktigare.
  • Ett starkt varumärke gör marknadsföringen effektivare då det främjar så kallad ”word-of-mouth” och ger en högre mediabevakning.
  • Det blir lättare för kunden att fatta beslut vid en köpsituation.
  • Vissa studier visar att de företag som satsar målmedvetet på sitt varumärke har högre rörelsemarginal än de som inte gör det.
  • Varumärket kan utgöra ett stöd vid strategiska beslut i företaget.

Varumärket har sålunda en stor betydelse för företagets lönsamhet och konkurrensförmåga.

Att satsa på hållbarhet är i högsta grad en strategisk fråga för företaget det det är något som efterfrågas allt mer av konsumenter. Ett exempel på detta är dagligvaruhandeln där ekologiska produkter på bara några år utvecklats från en exklusiv produkt som köps av medvetna konsumenter till att bli var mans produkt. Idag hittar man dessa produkter, inte bara hos de butikskedjor som har en hög miljöprofil, utan även hos de mer utpräglade lågpriskedjorna. Det finns anledning att tro, och hoppas, att denna utveckling även kommer att ske inom andra branscher. I så fall kan det finnas en stor fördel för ett företag att gå före och ladda sitt varumärke med en hållbarhetsidentitet, där solel kan vara en del av detta koncept. När kundernas krav och förväntningar på hållbarhet ökar, då har detta företag goda möjligheter att hamna i ”top-of-mind” i kundernas medvetande och därigenom möjlighet att öka marknadsandelar, kundlojalitet och lönsamhet.

Hur kan vi i Framtidens solel i Östra Mellansverige göra för att stimulera företagens medvetenhet om de möjligheter som finns med satsningar på hållbarhet i allmänhet och solel i synnerhet? Där tror vi att det goda exemplets makt är en mycket viktig faktor. Av denna anledning jobbar vi nu med ett delprojekt som handlar om att ta fram en publikation om turistföretag som satsar på solel och/eller solvärme och i denna beskriva de erfarenheter företagen har kring sina investeringar. Denna publikation tror vi kommer bli ett viktigt verktyg för att visa turistföretag och företag i andra branscher, vilken otrolig potential det finns i solel då svaret på den inledande frågan är att naturligtvis kan ett företag stärka sitt varumärke med solel.

Erik Gotborn
tf VD/Verksamhetsledare
Energikontoret östra Götaland.