Vad motiverar en prosument?

I och med en fortsatt kraftig tillväxt av solelinstallationer i Sverige blir allt fler individer och hushåll egna elproducenter. Rollen som prosument – en individ eller ett hushåll som både producerar och köper el från nätet – kommer bli allt mer vanlig i det svenska energisystemet. Inte bara bland boende i villor som själva investerar i och äger sin solelanläggning, utan även bland boende i flerbostadshus som via sin bostadsrättsförening eller hyresvärd får tillgång till solel. Hur påverkar rollen som prosument en persons energimedvetenhet och hur stor skillnad är det mellan aktiva och passiva prosumenter? Hur skiljer sig prosumenter från konsumenter i fråga av motivation för energi- och miljöfrågor, och vad bör vi tänka på när vi riktar våra insatser mot respektive målgrupp? I projektet Prosumenter och energimedvetenhet har STUNS Energi tillsammans med två forskargrupper från Uppsala universitet undersökt dessa frågor.

Solpaneler på villatak

En aktiv prosument är en person som tagit ett aktivt beslut att bli prosument, till exempel installerat en solelanläggning på taket till sin villa, och en passiv prosument är någon som blivit det utan att själv vara delaktig i beslutet, exempelvis boende i en BRF som installerat solceller på taket. För att undersöka skillnader i energimedvetenhet, drivkrafter och motivationer mellan aktiva prosumenter, passiva prosumenter och konsumenter genomfördes en undersökning på 500 svarande från fyra olika grupper: boende i villa med solelanläggning (aktiva prosumenter), boende i villa utan solelanläggning (konsumenter), boende i flerbostadshus med solelanläggning (passiva prosumenter) och boende i flerbostadshus utan solelanläggning (konsumenter). Undersökningen omfattade en rad olika frågeställningar kring energi- och miljörelaterade frågor och har sammanställts för att komma fram till ett par intressanta slutsatser.

Undersökningen visar att aktiva prosumenter i högre grad än passiva prosumenter och konsumenter anger moraliska förpliktelser och tron på att ens agerande gör skillnad som motivering för att agera på ett miljömässigt hållbart vis. Aktiva prosumenter har också en högre, självskattad, medvetenhet i energifrågor och anser sig i hög grad själva kunna påverka sin årliga energianvändning. Även passiva prosumenter och konsumenter anger miljömässigt engagemang som motivation men till skillnad från aktiva prosumenter är förväntningar från vänner och familj en av de viktigaste drivkrafterna för att agera miljövänligt. Generellt sätt så visar de aktiva prosumenterna en högre energimedvetenhet än både de passiva prosumenterna och konsumenterna. De passiva prosumenterna visar generellt väldigt få likheter med de aktiva prosumenterna och agerar mer som rena konsumenter än prosumenter. Det är intressant att notera att 10 % av de svarande från flerbostadshus med solelanläggning inte är medvetna om att deras förening har solel, något som ifrågasätter huruvida de bör klassas som prosumenter alls.

Vad kan vi ta med oss från detta? Undersökningen visar att aktiva prosumenter har en större benägenhet att genomföra beteendeförändringar på grund av miljömässiga skäl. Det finns därför en stor vinst i att möjliggöra för flera att bli aktiva prosumenter och att stötta övergången från konsument till prosument. De aktiva prosumenterna når vi genom att framhålla de miljömässiga skälen till ett agerande och förändring, medan det för passiva prosumenter och konsumenter är goda exempel från grannar och liknande som ska lyftas fram. Skillnaderna i energimedvetenhet mellan passiva och aktiva prosumenter bör peppa oss att fortsätta inkludera personer i arbetet med energifrågor, exempelvis i energieffektiviseringsarbeten i flerbostadshus, för att på så vis gå från att vara en passiv till en aktiv prosument!

Projektet Prosumenter och energimedvetenhet har genomförts inom Solelprogrammet med stöd från Energiforsk och Energimyndigheten. Här kan du läsa mer om det och andra projekt inom programmet: http://www.energiforsk.se/program/solel/

Hanna Jansson
STUNS
(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)