Kommuner

För solel har kommuner en viktig roll för att främja investeringar och satsningar. Forskning visar att lokala initiativ från exempelvis en kommun ofta ligger bakom en stor utbyggnad av solceller (läs mer om installerad solcellseffekt per kommun här). Kommuner kan exempelvis arbeta för en förenklad bygglovsprocess eller erbjuda solkartor till sina invånare.

Bygglovskrav för solpaneler
Bygglovskraven för solpaneler varierar stort i olika kommuner, både gällande hantering och regler. Därav gjordes en utredning inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige med syfte att påvisa eventuella skillnader samt inspirera kommuner att underlätta hanteringen för framtida solelproducenter. Att förenkla detta steg är ett relativt enkelt och billigt tillvägagångssätt och vilket har stort symbolvärde. Detta i sig leder förhoppningsvis till en smidigare process och i förlängningen att investeringstakten för solpaneler ökar.

Läs en sammanfattning av rapporten här »
Läs hela rapporten här »


I Linköpings kommun har de valt att ta bort avgiften för ansökan om bygglov för solpaneler för att göra processen enklare. Läs mer om det här »

Linköpings kommun - Skapa din egen solelLinköpings kommun har också tagit fram en folder med råd och steg för steg instruktioner för hur man ska gå tillväga om man vill installera solceller på sin fastighet och vad man bör tänka på. Informationen är främst riktad till privatpersoner och går igenom alltifrån vilken typ av tak som är lämpligt för solceller till var man ansöker om bygglov och hur man kan ansöka om finansiellt stöd för installationen. Det finns också information om krav och kvalitet på utrustning samt om mikroproduktion och vilka regler som gäller för det.

Foldern hittar du här »
 


 

Två nya solcellsanläggningar i Uppsala
 

Fyrisskolan
I Uppsala kommun har två nya solcellsanläggningar installerats på två av kommunens byggnader; Gottsunda centrum och Fyrisskolan. Anläggningarna har en effekt på 500 kW. I och med installationen har Uppsala kommun fördubblat sina installationer av solenergi mätt i effekt sedan 2015. Den totala investeringen på strax över fem miljoner kronor beräknas vara avräknad inom 10-15 år. Den el som beräknas produceras motsvarar en kostnad för köpt el årligen på motsvarande cirka 500 000 kronor. Under 2016 planeras det för ytterligare sex stycken solelanläggningar framför allt på skolbyggnader.

Läs mer »


Solkarta för att främja investeringar i solenergi

 

Utredning om kommunala solkartor i Östra MellansverigeFlera kommuner i Östra Mellansverige har valt att investera i en solkarta med syftet att de vill visa privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare potentialen för solenergi. Inom ramen för projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” har en utredning genomförts kring de kommunala solkartorna: Hur de uppfattas av användarna, hur kommunerna själva ser på solkartornas betydelse och utvecklingsmöjligheter samt orsakerna till varför vissa kommuner valt att inte satsa på solkartor.

Läs projektrapporten och resultaten i studien här »


Referensexempel: Hjortensbergsbadet i Nyköping

Hjortensbergsbadet är Nyköpings nybyggda badhus som öppnade i september 2016. Medley driver Hjortensbergsbadet på uppdrag av Nyköpings kommun och kommunfastigheter Nyköping är ägare till fastigheten. Ett beslut i Kommunstyrelsen togs 2013 där det bestämdes att solceller skulle installeras på Hjortensbergsbadets tak i samband med nybyggnationen.

Läs mer »