Linde solelförening - en inspirationskälla för fler...Linde solelförening - en inspirationskälla för fler...

Ekonomiska föreningen Solel i Lindesberg bildades i december 2013 med inspiration av medlemsägda föreningen i Sala. Föreningen bygger på andelsägande i en solelsanläggning på 44kW. Läs mer »


SolEl-programmet
 

SolEl-programmet
SolEl-programmet är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Elforsk. Syftet med programmet är att underlätta en ökad etablering av solceller, i synnerhet i den bebyggda sektorn. Programmets huvudområden är nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället.

Programmets mål är att:

  • Öka användningen av solceller i Sverige
  • Främja svenskt näringsliv inom solcellsbranschen
  • Bygga upp och sprida kunskap som bidrar till god funktionalitet samt kostnadsreducering för solcellsanläggningar
  • Öka medvetandegraden samt stärka och utöka nätverk bland samtliga intressenter

Mer information om programmet kan du hitta här »


Bengts nya villablogg – en blogg om solceller

Bengts nya villablogg

Läs mer »