Elnätets roll i energiomställning och tillväxt

Den 17e juni genomförde Energikontoret ett webinaire på temat ”Elnätets roll i energiomställning och tillväxt”. Med stor uppslutning av framförallt tjänstepersoner från Östergötlands kommuner kunde Östergötlands nätbolag (Vattenfall, E.on och Tekniska Verken) ge sin bild av hur utmaningarna ser ut framöver mellan kapacitetsbrist och tillväxt såväl som elnäten och samhällsplanering.


Östergötland bedöms i dagsläget ligga på en ”acceptabel nivå” gällande kapaciteten i våra lokalnät, men utvecklingen går fort! Därför krävs en mer tydlig, strategisk dialog mellan kommuner och nätbolagen för att undvika eventuella missar i samhällsutvecklingen. Utan dialog riskerar nyetableringar i näringslivet att utebli på grund av kapacitetsbegränsningar i näten och/eller att det skapas en ”först till kvarn” situation, vilket i förlängningen ger oplanerade och ohållbara städer.

Vi på Energikontoret ser denna ut som ett första steg i att skapa större förståelse för framtidens elnäts-utmaningar och vi vill förmedla vikten av en tidig dialog mellan kommuner och elnätsbolagen. Energikontoret genomför en rad olika informationsseminarier varje år på olika teman – näst på tur planeras just nu ett webinaire kring energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler!

Föreläsningar från webinariet hittar du här:

Elförsörjningssystemet i förändring–Nätbolagens ansvar och uppdrag i energiomställningen –Vattenfall Eldistribution, Elin Löfblad - LÄNK

Behov av dialog mellan nätbolag och kommun –Fokus lokalnät –E.on,Martin Karlsson - LÄNK

Solelinstallationers påverkan på elnätet -Hur vi arbetar tillsammans för att nå längre–Tekniska Verken, Peter Ols - LÄNK

Gott exempel –samordning, initiativ och lösningar –Uppsala Kommun, Linnea Neda - LÄNK

Länk till rapport - Kraftförsörjning ÖMS Rapport

Denna text var först publicerad på Energikontoret Östergötlands hemsidan HÄR

För mer information kontakta:

Daniel Kvist

Mejl:

Tel. 070 772 80 53