Framtidens Solel bidrar till fler installationer i Östergötland

Projektet Framtidens Solel har omfattat ett antal aktiviteter som ska bidra till att öka investeringstakten i solel, såsom utredningar, analyser, framtagande av checklistor och informationsmaterial samt ett antal publika event för kompetensöverföringsinsatser. Nu när projektet börjar närma sig sitt slut har Energikontoret Östra Götaland börjat utreda de publika eventen för att utröna vad de gett utifrån de uppsatta projektmålen. Detta har skett genom att enkäter skickats ut till de företag som deltagit på eventen där de fått ange om de investerat i solel, om deltagande i projektaktiviteten bidragit till deras beslut, hur stora anläggningar de investerat i och om de inte investerat i solel; vad har det då berott på?

Resultatet visar att insatserna bidragit till nya installationer i Östergötland och att de aktiviteter som erbjudit mer djupgående kunskap kring ämnesområdet har varit mer effektiva än sådana som i högre grad syftar till att ge deltagarna inspiration. Ett resultat som i sig inte är särskilt förvånade då det rör sig om en tämligen komplicerad investering och att man därmed bör vara mer benägen till en satsning ju större kunskap man har inom området.

Ett exempel på en aktivitet som handlade om att ge deltagarna lite djupare kunskap kring solenergi var solenergidagarna 2016 i Rimforsa som hade som syfte att visa en anläggning på plats samt ge kunskap om hur det går till att investera i solel och vilken lönsamhet man kan förvänta sig av en anläggning. Enkäten visar att 44,44 % de svarande anger att de investerat i solel under de senaste 12 månaderna, 66,67 % anger att deltagande på aktiviteten bidragit till deras investeringsbeslut och att 40 % av de som ännu inte investerat i solel planerar att göra så inom de kommande 12 månaderna. Vad gäller orsakerna till att man inte investerat i solel så anges kostnadsskäl, krångligt regelverk, svår bidragsansökan samt osäkerhet på om bidragspengarna ska räcka till.

En aktivitet som i högre grad handlade om att ge deltagarna inspiration var ett frukostseminarium om solel för fastighetsägare. Detta var ett kort seminarium som handlade om att ge deltagarna inspiration kring solelsinvesteringar och omfattade även annan stödinformation kring energieffektivisering och andra klimatsatsningar.

I detta fall visade resultatet av enkäten att 22,22 % av deltagarna genomfört en investering under de senaste 12 månaderna, 44,44 % anger att projektet bidragit till deras investeringsbeslut och att 42,68 % av de som inte investerat i solel anger att de avser att göra så inom en 12-månadersperiod. Orsakerna till att man valt att inte satsa på solel var att man inväntar mer effektiv teknik, att man inte haft tid att sätta sig in i frågan och att man haft andra stora renoveringskostnader.

Slutsatserna av denna utredning är att projektet medfört ny kunskap hos deltagande företag och också – i en tämligen stor omfattning – bidragit till att dessa aktörer gått vidare att genomföra en investering. Det visar att denna typ av aktiviteter är viktiga för att ytterligare öka investeringstakten i solenergi då kunskapsbehovet fortfarande förefaller vara stort.