Hinder för implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön

Energikontoret Region Örebro län medverkade på en workshop för att identifiera hinder för implementeringen av solcellsanläggningar i den byggda miljön genom projektet Framtidens solel. Workshopen avslutades med ett föredrag om byggbranschens struktur och möjligheter med solenergitekniken. 

I ett samarbete mellan WSP och Högskolan i Halmstad ska hinder för en ökad implementering av solcellsanläggningar i den svenska bebyggelsen identifieras. Studiens mål är att få en heltäckande bild av hindren och koppla denna till det så kallade innovationsekosystemet. På workshopen den 1 februari bidrog Energikontoret och representanter från beställarsidan med sina erfarenheter och perspektiv på frågan. Framöver kommer liknande workshops också genomföras med bland annat konsulter, installatörer och solcellsleverantörer. 

Efter workshopen bjöd värdarna på ett lunchföredrag med anknytning till temat. Kristian Widén på Högskolan i Halmstad problematiserade jämförelsen mellan den traditionella industrin och byggbranschen inom innovationer. Eftersom branschstrukturen är helt annorlunda kan byggbranschen upplevas som mycket konservativ eftersom implementeringen av innovationer sker på ett annat sätt. För en ökad implementering kan det behövas en större förståelse för förutsättningarna och branschens struktur, det så kallade innovationsekosystemet. 

Charlotta Winkler på WSP presenterade också fördelar med solenergitekniken och drivkrafter som verkar för implementeringen. Sveriges potential på byggnadsytor har beräknats till 40 TWh per år, vilket kan sättas i relation till den totala energianvändningen i Sverige på ungefär 400 TWh per år, vilket visar på en stor potential. Charlotta ser solel som en självklar del av energiomställningen i framtidens städer och något som dessutom går i linje med andra, stora samhällstrender såsom digitalisering och en elektrifierad transportsektor.