Med egenproducerad el ökar motståndskraften vid kris

11–17 maj pågår krisberedskapsveckan, en årlig informationskampanj som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I år infaller kampanjen mitt under den pågående coronapandemin, som med sin dramatiska effekt på det svenska samhället visar hur viktigt det är att kunna hålla näringslivsverksamhet flytande även under kris. Ökad motståndskraft är en av fördelarna med egenproducerad el – därför kan solceller öka krisberedskapen hos såväl verksamheter som privatpersoner och samhället i stort.

Coronapandemin har lyckligtvis inte orsakat några störningar i Sveriges elförsörjning. Men det finns flera tänkbara scenarion som kan innebära problem. Naturkatastrofer och krig är exempel på yttre påverkan som kan leda till effektbortfall, begränsad produktion och distribution på det gemensamma elnätet eller långa strömavbrott. Med egenproducerad el minskar risken för produktionsstopp, ekonomiska bortfall och andra störningar som kan påverka samhällsbärande tjänster.

En solcellsanläggning gynnar både privat och offentlig verksamhet 
Med egna solcellsanläggningar kan exempelvis lantbruk, producerande industrier och tjänsteföretag på egen hand tillgodose den elektricitet som behövs för att driva hela eller delar av den dagliga verksamheten. Datorer, arbetsmaskiner och annan verksamhetskritisk utrustning behöver på så vis inte vara beroende av det gemensamma elnätet. 

För att helt klara sig på egenproducerad el i en nödsituation är det nödvändigt att kombinera solcellsanläggningen med ett energilager. Och det måste också vara tekniskt genomförbart att driva solcellsanläggningen och den övriga verksamheten enskilt och frånkopplat från det anslutna elnätet i så kallad ö-drift.

Ta del av kostnadsfri och opartisk rådgivning
Vill du ta det första steget mot egenproducerad el? Kontakta oss inom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige för mer information om solcellsanläggningar. Du kan också boka ett samtal eller möte med din kommunala energi- och klimatrådgivare, en kostnadsfri och helt oberoende tjänst.   


Länk: Läs mer om ö-drift (Framtidens solel i östra Mellansverige)
Länk: Läs mer om kommunal energi- och klimatrådgivning (Energimyndigheten)

Emil Eriksson