Så kan vi minska antalet felaktiga solcellsinstallationer

Produktionen av solel ökar kraftigt i Sverige. Men hur väl genomförs solcellsinstallationerna, och producerar solcellerna lika mycket el som leverantören säger? 2019 genomförde Research Institutes of Sweden (RISE) en studie som visar brister i en stor andel besiktade solcellsanläggningar. Installationer med osäker kabelförläggning, växelriktare på brännbart underlag och ej uppfyllda elinstallationsregler är några exempel.

Studien omfattade 41 solcellsanläggningar och genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten för att kartlägga hur mindre anläggningar fungerar i drift. Anläggningarna i studien uppfördes mellan 2012–2019 och är framför allt installerade på villatak, men även anläggningar inom lantbruk, hos bostadsrättsföreningar och anläggningar på leasing besiktades.

Växelriktare placerad på brandfarligt underlag i nästan hälften av fallen
Resultaten visade bland annat att hälften av anläggningarna hade oskyddad eller osäker kabelförläggning bakom solpanelerna. Hos 76 procent av anläggningarna saknade växelriktaren frånskiljarinstruktion, och nästan hälften av växelriktarna var placerade på brännbart underlag. En fjärdedel av de besiktade anläggningarna uppfyllde inte elinstallationsreglerna för kabelförläggning och AC-säkringar, 40 procent av anläggningarna hade bristande montage och fem anläggningar hade höga skuggningsförluster. Mellan offererad produktion från leverantören och faktiskt produktion visade studien att det, i de flesta fall, inte skiljer sig nämnvärt åt.

RISE: Samverkan och ökad kunskap kan ge bättre installationer
En snabbväxande bransch och osäkra regelverk är bidragande orsaker till den stora andelen bristfälligt installerade solcellsanläggningar, enligt RISE. Resultaten visar att snabbare uppskalning och ackreditering för certifieringsutbildning, incitament för installatörer att utbilda och certifiera sig och samordning mellan myndigheter, kommuner och branschföreningen Svensk Solenergi kan ge installationer av högre kvalitet. Den kostnadsfria kommunala energi- och klimatrådgivningen kan också bidra till korrekta installationer, eftersom kunniga beställare bättre kan utforma förfrågningsunderlag och vet vilka krav de kan och borde ställa.  


Rapport: Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift (Energimyndigheten)


/Martin Holgersson