Solel – vad kan kommunen göra?

Som kommun finns många sätt att arbeta med solel. Dels att uppmuntra fler installationer men också att underlätta kommunens eget arbete när allt fler solcellsanläggningar byggs. Detta var temat på ett mer än fullsatt seminarium den 12 december. 

Bild på solpaneler.
Foto: Region Örebro län.
 
Antalet solcellsanläggningar ökar kraftigt. Samtidigt talas det om allt ifrån kapacitetsbrist på elnäten till kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte får förvanskas. Det blir mer och mer viktigt för offentliga aktörer att förbereda sig för den förestående solcellsboomen. För kommunen finns många fördelar med solel. För solceller på kommunens egna tak är det en lönsam investering som ger minskade driftskostnader. Det främjar det lokala näringslivet inom solcellsbranschen samt är också ett sätt för kommunen att bidra till klimatomställningen med en ökad andel lokalproducerad, förnybar el.
 
Nedan följer en summering av föreläsarna på plats
 

Behövs 15 gånger mer installerad solcellseffekt

Seminariet inleddes med att Linda Svensson och Ylva Gullberg på Energikontoret Region Örebro län presenterade mål och strategier för solel på länsnivå och uppdelat per kommun. Det övergripande målet i Örebro läns Energi- och klimatprogram är minst 80 % förnybar energi i länet. För solel är målet på 150 GWh solelproduktion år 2030. Enligt statistiken behövs ungefär 15 gånger mer installerad solcellseffekt för att uppnå målet och en tre gånger så stor utbyggnadstakt. Det krävs alltså en större mängd solceller från alla kommuner i länet för att uppnå målet. I nuläget utgör regler och förutsättningar för solel de största hindren för solcellsutbyggnaden, vilket är något som kommuner kan arbeta med för att underlätta.


Skapa mål för din solel

Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket i Örebro län, pratade om vad länets fastighetsnätverk kunde erbjuda inom solel. Fastighetsnätverket är till för de som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen och genom detta anordnas regelbundet seminarier och studiebesök för de som vill installera solceller på egna fastigheter. Niklas uppmanade deltagarna att sätta upp bra mål för solel och följa upp dessa, samt att dela med sig av sina erfarenheter. Fastighetsnätverket utgör en sådan möjlighet att lära av varandra, där den som är intresserad kan bli medlem.

 

Lerum får mer solceller på nybyggda hus genom lägre avgift

I Lerums kommun har de en nytänkande metod för att få mer solenergi i nybyggnation. Där får den som bygger nytt en halverad avgift för bygglov och startbesked om de uppfyller vissa energikrav samt installerar solceller. Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare i Lerum, berättade att detta hade varit ett framgångsrikt sätt att uppmuntra solcellsinstallationer på. Från 2017 till april 2019 hade de gått från att 11 % till 26 % installerade solceller på sina nybyggda hus. I framtiden har de som förhoppning att också se på hela byggnadens klimatavtryck och kunna styra mot en förbättring av detta med taxan.
 

Solbruksplaner

På Uppsala universitet har David Lingfors med flera ett projekt om solbruksplaner, för en system- och resurseffektiv utbyggnad av solparker. Oskar Lindberg och Alfred Birging har gjort sina examensarbeten inom projektet. De berättade på seminariet om metodiken de utvecklat för att kunna identifiera lämpliga platser för solparker. De har använt Herrljunga kommun som utgångspunkt. Där har de utrett både elnätets kapacitet och geografiska intressen för att kunna peka ut lämpliga placeringar av solparker. Detta kan användas för kommuner att synliggöra vad det finns för potential för solel och hur placeringen kan samverka och fungera med andra intressen.


Karta som visar potential för solelproduktion

I rollen som före detta energi- och klimatstrateg på Örebro kommun berättade Niklas Jakobsson också om hur kommuner kan arbeta strategiskt och exempelvis med solkartor. Örebro kommun var tidiga i Sverige med att ha en solkarta. Där kan du se byggnaderna på kartan och få en skattning av hur mycket solel du kan producera på ditt tak. Med ca 1200 besökare under 2019 verkar det som att solkartan fortfarande är mycket väl använd. Örebro kommun har också tagit fram olika strategier inom hållbarhet och klimat, där det ingår ett mål för solel på kommunens egna fastigheter.

Seminariet avslutades med en workshop, där deltagarna diskuterade hur de själva kan arbeta vidare med solel. Under denna framkom många goda idéer som skulle främja solcellsutbyggnaden runtom i länets kommuner framöver!

För mer information klicka här för att komma till Fastighetsnätverket.
 
Ylva Gullberg
Projektkoordinator
Region Örebro län