Solelsfokus i Almedalen

 Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats där utbyten, dialog och möten bidrar till att utveckla samhället. Under årets vecka arrangerades cirka tio event om solel och solenergi.

År 2018 beskrivs oftast i solelsammanhang som en boom i installerad effekt. Antalet anläggningar ökade med 78 procent. Det som inte lika ofta diskuteras är att boomen skapade mellan 150–200 nya företag som arbetar med solel.  Bevisligen skapar den växande branschen en marknad där nya företag etableras, med nya jobb och arbetstillfällen. Vilket i slutändan är positivt för den svenska tillväxten.

Bilden visar fem personer framför en affish om solelskommissionen.
​FOTO: Solkompaniet/Soleleskommissionen

Energiskatten gör solel på stora tak kostsamt

Solkompaniet och Ekobanken arrangerade ett seminarium om varför solel på stora tak hindras. Seminariet var uppdelat i två delar med en näringslivspanel och en politikerpanel. I näringslivspanelen deltog företag från Solelkommssionen plus fastighetsbolaget Castellum. Tillsammans lyfte de frågan att det måste byggas mer solel på stora tak. För att detta ska bli möjligt ansåg de att skattegränsen om 255 kilowatt måste bort. Solelkommssionen vill att gränsen tas bort helt och att energiskatten alltid slopas för fastigheter där solel finns och förbrukas inom en och samma fastighet. Det ska helt enkelt jämställas med andra energieffektiviserande åtgärder som fastighetsägare gör.  

Trots förra årets ökning då över 10 000 nya solelanläggningar byggdes, installerades majoriteten på villatak. 1500 solelanläggningar byggdes på större tak, så som bostadsrättsföreningar, hyreshus, skolor, köpcentrum och kontor. Dagens gräns om 255 kilowatt, medför en skatteökning som orsakar att de stora taken blir kostsamma och inte används. Därmed utesluts den solels-potential som finns på exempelvis logistikbyggnader och andra större företagsbyggnader, ansåg seminariets näringslivspanel.  

En svartvit bild på personer som lyssnar på föredragshållare.

​FOTO: Jonas Borge, Telge Energi


Företagen från Solelkommissionen och Castellum menade att detta missgynnar de svenska företagen och i längden den svenska energiomställningen. Satsningar för elektrifiering är eftertraktat bland kapitalinvesterare, som vill göra gröna investeringar. Men den svenska gränsen om 255 kilowatt medför att svenska fastighetsägare inte kan locka till sig de stora investerarnas kapital. Detta då avkastningen från stora anläggningar över 255 kilowatt får för hög skatt. Panelen ansåg att detta riskerar påverka den svenska konkurrenskraften gentemot den globala marknaden, då investeringar i den svenska energiomställningen, märkt solel, ses som för små ur ett globalt investeringsperspektiv.

Förändring under mandatperioden

Seminariets andra halva bestod av en politikerpanel med representanter från de fyra partierna som står bakom januariavtalet, S, Mp, L och C. I panelen fanns det stor förståelse att dagens spärr på 255 kilowatt försvårar en fortsatt högutbyggnadstakt. Samtliga partirepresentanter ställde sig positiva i frågan att förändra regelverket. Men ser inte att 255 kilowattspärren i sin helhet slopas. Utan i själva verket är en kraftig höjning aktuell för att öka och göra investeringar i större anläggningar mer lönsamma. På frågan om hur nära vi är en sådan förändring av regelverket, svarade samtliga att detta om inte nästa år, kommer det åtmindstonde att ske under nuvarande mandatperiod.

Politikerna i panelen lyfte argument att en ökad utbyggnad av förnyelsebara energikällor är eftersträvansvärda. Med en fortsatt utbyggnad ökar utbudet av svensk närproducerad el vilket frigör effekt på ett mer decentraliserat kraftnät och höjer tillgången till elförsörjning vid en kris.   

Skyldighet att förenkla ger förbättringar för kundägd solel

Solelkommissionens initiativtagare Johan Öhnell sammanfattade seminariet med att solelen idag tycks ha blivit en budgetfråga. Många i politikerpanel ville inte slopa 255 kilowatt spärren utan istället höja den. Detta då det från politikens sida är ett incitament för skatteinkomst. Seminariet visar dock positiva tendenser till förbättringar när det gäller kundägd solel. Öhnell tror att förenklingsarbetet kommer fortsätta i ett högt tempo och att det snart kommer byggas i större utsträckning även på de stora taken. Detta visar inte minst januariavtalet och EU:s nya förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018. Förnybarhetsdirektivet fastställer att EU:s medlemsstater har en skyldighet att underlätta och förenkla för investeringar i förnybara energilösningar.

Ett porträtt av en man i sommargrönska. Han har en ljusblå skjorta.
Jens Gottfredsson
​Projektadministratör
​Framtidens Solel

 

FAKTA

Vad är 255 kilowatt gränsen?
Alla (både juridiska personer och privatpersoner) som installerar mindre än sammanlagt 255 kilowatt solceller (runt 2 000 m2), i en eller flera anläggningar, är helt befriade från energiskatt. Solel från anläggningar som är på 255 kilowatt eller mer är belagd med full energiskatt, 34,7 öre/kWh exklusive moms. Läs mer om energiskatt och momsregler för solelproducenter på Svensksolenergi.se 

Vad står det i januariavtalet om solel?
Punkt 24: Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.

Vilka är Solelkommissionen?
Solelkommissionen är ett nätverk som bildades i mars 2015 och består av HSB, IKEA, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket arbetar för att skapa bättre förutsättningar för egen solel med målet att tio procent av Sveriges elbehov produceras med energi från solen år 2030. Läs mer om Solelkommissionen på deras hemsida