Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer

Den 10 september bjöd Energikontoret i Mälardalen via projektet ‘Framtidens Solel i Östra Mellansverige’ in till en kostnadsfri träff om solel för småhustillverkare. Eventets syfte var att sprida kunskap om solel riktad till småhustillverkare för att öka installationstakten av solel redan vid nybyggnationer. 

Våren 2018 granskades ett 100-tal webbsidor från småhustillverkare från hela landet och det identifierades att få företag hade någon synlig information kring solel som tillval, antingen på deras webbsidor eller i tillvalskataloger. En webbenkät skickades till alla dessa småhustillverkare med frågor kring deras utbud av solel som tillval samt kundpreferenser. Enkäten besvarades av 16 småhustillverkare. Alla dessa småhustillverkare konstaterade att deras kunder har visat intresse för solel som tillval och att efterfrågan hos småhuskunder fortsätter att öka. Granskningen av webbsidorna samt svaren från enkäten visade att bara 22 småhustillverkare erbjöd solel som tillval. De flesta småhustillverkare som besvarade enkäten visade intresse att delta på ett event som skulle samla småhustillverkare och solelleverantörer. Behovet för detta event bekräftades med ett hög antal deltagare.

Eventet hölls på ReTuna i Eskilstuna, världens första återbruksgalleria. Träffen lockade hela 69 deltagare varav 39 stycken var från småhusföretag. Eventet bestod av seminarier samt mingel på en solelutställning för att ge småhustillverkare möjlighet att träffa solelleverantörer och representanter från organisationer i solbranchen. 

Inledning - Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen 

Dagen började med frukost och mingel som följdes av en inledande presentation om målsättningen för dagen och projektet 'Framtidens Solel i Östra Mellansverige' av Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen.  

Solel för Villaägaren - Bengt Stridh, ABB Corporate Research samt adjungerad universitetslektor vid Mälardalens högskola

Bengt Stridh som skriver Sveriges ledande hemsida om solenergi - Bengts Villablogg, berättade sedan om solel för villaägare och att solceller kommer att sitta på varje hus i framtiden. Han belyste bland annat att egenanvändningen av solel är ett nyckelord inför framtiden då den kommer att ha ett högre värde än det sålda överskottet när skattereduktionen för solel försvinner. 

Hållbara småhus - Emil Andersson, BesMå/WSP  

Emil Andersson berättade om Boverkets byggregler och möjligheter för småhustillverkare som profilerar sig inom hållbarhet och energieffektivitet kopplat till nya krav på näranoll-energibyggnader.  
 
Det ska vara enkelt att skaffa solceller - Stefan Lundqvist, NIBE 

Stefan Lundqvist berättade om NIBE:s kompletta solcellspaket i storlekarna 3-24 kW och hur man genom NIBE Uplink kan samla information om värmepumpar och aktuell soleffekt.  

Solceller – hur förebygger vi riskerna vid installation - Peter Wipp, Gar-Bo 

Peter Wipp berättade om skadeförebyggande arbete och av delade med sig av erfarenheter från slutbesiktningar samt från Trendrapporten från Gar-Bos tekniska råd.  
 
Fredrik Wedelstam avslutade sedan dagen med en kort fördjupning av bygglovskrav och fördelar med solel.   

Tack till alla deltagare, utställare och föreläsare för en givande dag!