Syfte och mål

Det finns högt uppsatta mål, internationellt och nationellt, om att minska utsläppen av växthusgaser. För att dessa mål ska kunna realiseras krävs stora insatser inom offentlig sektor, näringsliv och allmänheten. Vad det gäller företag så ser vi en trend där hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i deras strategiska planering, dvs. hållbarhetstanken är inte primärt en kostnad utan skapar möjligheter till nya affärer och därmed också en ökad lönsamhet.

Projektets syfte är att markant öka investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet i regionen.

Projektets mål är:

Att främja investeringar i solel bland  små och medelstora företag genom att röja kunskapshinder om exempelvis regelverk och okunskap om marknaden. Projektets målbild är att öka kunskapen och sprida information om solel, exempelvis om hur ett företag kan förverkliga en affärsidé kopplad till solel.

  1. Främja investeringar i solel för små och medelstora företag.
  2. Påverka strukturer runt målgruppen för att möjliggöra investeringar i solel.

Arbetsmetodik

Projektorganisationen arbetar behovsstyrt för att noga följa nya behov och trender på marknaden. Projektets operativa aktiviteter kommer främst att genomföras av de länsvisa koordinatorerna. I deras uppdrag ingår uppgifter som att genomföra: utredningar, kartläggningar, informationsinsatser, kunskapsöverföring m. m. Vilket innebär konkreta insatser gentemot företag för att visa på möjligheterna att satsa på solel, antingen som affärsidé, användning eller som en aspekt att använda i marknadsföringen och varumärkesstärkande insatser. Andra målgrupper för projektets insatser är bland annat kommunala tjänstemän och politiker, banker, näringslivsfrämjande organisationer.

Syftet med dessa insatser är att aktörer ska bli bättre på att möta företagens behov rörande hållbarhetsfrågor – i detta fall solel – för att därigenom stimulera till en ökad solelanvändning i företagen.

Projektgeografi

Södermanlands län, Uppsala län,  Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län.

Projektperiod

2019-02-01 till 2022-05-30

Projektorganisation

Projektägare:
Länsstyrelsen Östergötland.

Samverkansparter:
Energikontoret Mälardalen (Uppsala och Södermanlands län)
Energikontoret Östra Götaland (Östergötlands län)
Region Örebro län (Örebro län)
Länsstyrelsen Västmanlands län (Västmanlands län)
Stuns Energi
ALMI Företagspartner Östergötland

Finansiering och budget

Totalbudget 15 154 372 kr varav 7 577 186 kr kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödmyndighet: Tillväxtverket.

Medfinansiärer

Region Örebro län
Region Uppsala
Region Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Stuns
Region Västmanland
Regionförbund Sörmland
Länsstyrelsen i Örebro län
Energikontoret i Mälardalen AB

Eskilstuna kommun
Östhammars kommun
Nyköpings kommun
Uppsala kommun
Lindesbergs kommun
Avesta kommun
Västerås kommun
Katrineholms kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Motala kommun
Mjölby kommun
Vadstena kommun
Karlsskoga kommun
Örebro kommun
Köpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun