Syfte och mål

Det finns högt uppsatta mål, internationellt och nationellt, om att minska utsläppen av växthusgaser. För att dessa mål ska kunna realiseras krävs stora insatser inom offentlig sektor, näringsliv och allmänhet. Vad gäller just företag så ser vi en trend där hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i deras strategiska planering, dvs. hållbarhetstanken är inte primärt en kostnad utan skapar möjligheter till nya affärer och därmed också en ökad lönsamhet.

Projektets syfte är att markant öka investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet.

Projektets mål är:

  1. Att främja investeringar i små och medelstora företag genom olika utvecklingsinsatser Läs mer om de olika utvecklingsinsatserna här.
  2. Att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer.
  3. Att bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige.

Arbetsmetodik

Projektets operativa aktiviteter kommer främst att genomföras av de länsvisa koordinatorerna. I deras uppdrag ingår en rad uppgifter som: utredningar, kartläggningar, informationsinsatser, kunskapsöverföring m. m. Detta innebär konkreta insatser gentemot företag för att visa på möjligheterna att satsa på solel, antingen som affärsidé, användning eller som en aspekt att använda i marknadsföringen och som en varumärkesstärkande insats. Andra målgrupper för insatserna är kommu- nala tjänstemän och politiker, banker, näringslivsfrämjande organisationer m. fl.

Syftet med dessa insatser i att de ska bli bättre på att möta företagens behov rörande hållbarhetsfrågor – i detta fall solel – för att därigenom stimulera till en ökad solelanvändning i företag.

Projektgeografi

Uppsala län, Södermanlands län, Västermanlands län, Örebro län och Östergötlands län.

Projektperiod

2015-10-01 till 2018-09-30.

Projektorganisation


Projektägare:
Länsstyrelsen Östergötland.

Samverkansparter:
Energikontoret Mälardalen (Uppsala och Södermanlands län)
Energikontoret Östra Götaland (Östergötlands län)
Region Örebro län (Örebro län)
Länsstyrelsen Västmanlands län (Västmanlands län)
Stuns Energi.

Finansiering och budget

Totalbudget 13 877 793 kr varav 6 938 896 kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödmyndighet: Tillväxtverket.

Medfinansiärer

Region Östergötland
Regionförbundet Södermanland
Region Örebro län
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Östergötland
Linköpings kommun
Eskilstuna kommun
STUNS Energi
Energikontoret Mälardalen
Östhammars kommun
Heby kommun
Motala kommun
Uppsala kommun
Nyköpings kommun
Katrineholms kommun
Västra Mälardalens kommunförbund
Knivsta kommun.