Lagring, laddning & smarta elnät

En solcellsinstallation kan ofta hänga ihop med andra smarta investeringar. Många vill använda mer av solelen som produceras med solcellerna, bland annat för att den oftast har större värde än den el som säljs på elnätet. Installation av solceller kan ofta kapa effekttoppar och sänka det största eluttaget för en byggnad, vilket minskar elräkningen för dig med effektabonnemang. Med lagring och smart styrning är det möjligt att ytterligare styra elanvändningen i byggnaden och kapa topparna.

För att använda mer av solelen beskrivs här tre övergripande möjligheter: att öka elbehovet, att flytta elbehovet i tid och att flytta elen.

Ökat elbehov

Värmepump
En värmepump är ett uppvärmningssystem som använder värme vid lägre temperatur, till exempel från marken eller frånluft, och med el växlar upp denna till en högre temperatur. Genom att kombinera solceller och en värmepump kan du alltså använda solceller för både elbehovet och uppvärmning. Eftersom det finns ett större behov som kan täckas med solel ökar då egenanvändningen. Vissa leverantörer erbjuder dessutom paket med solceller och värmepump tillsammans där värmepumpen kan styras efter när solcellerna producerar el, vilket gör att så mycket solel som möjligt kommer till nytta i byggnaden.

Ladda elbilen
Enligt Energiläget 2017 utgör fordonsbränsle den absolut största delen av oljeanvändningen i Sverige idag. Att ha en elbil laddad med solel är alltså ett bra sätt att minska koldioxidutsläpp, samtidigt som det blir billigare att köra bilen och du ökar egenanvändningen av solel. För företag är det ofta särskilt fördelaktigt med laddplatser eftersom de anställda kan ladda sina elbilar under arbetstid som då sammanfaller med när solen är uppe och solcellerna producerar som mest. Laddplatser är en bra tjänst för dina anställda och besökare och något som visar att ni som företag bryr er och är i framkant. Det ökar din attraktivitet som arbetsgivare och samarbetspartner.

När du installerar elbilsladdning är det, precis som för solcellsanläggningar, viktigt att installationen utförs av ett företag som är behörigt och registrerat hos Elsäkerhetsverket. Du kan söka på företag här (länk: http://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget). Det är bra att förbereda laddstationen för betalning även om det inte är aktuellt från start, och det är också bra att förbereda laddplatsen för att både kunna ladda upp och ur batterierna i elbilarna. För att finansiera laddplatser är det möjligt att söka stöd via Klimatklivet, vilket du kan läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida »

Flytta elbehovet

Smart styrning
Många företag har effektabonnemang, vilket innebär att du betalar för det högsta effektuttaget du använder. Det finns därför fördelar med att kapa ner det högsta effektuttaget, alltså effekttopparna, eftersom det minskar den delen av din elräkning som du betalar för effekten. En möjlighet att kapa topparna är att du helt enkelt stänger av apparater under tiden då du har effekttoppar, till exempel kompressorer och annat som inte måste gå hela tiden. Du kan ha en effektvakt som signalerar vid en viss gräns att dra ner energianvändningen. Det finns också driftcentraler som kan styra elanvändningen i vissa utvalda apparater automatiskt. Elbehovet kan då styras på ett smart sätt som anpassar elbehovet till då solcellerna producerar som mest, eller då verksamhetens totala elbehov är relativt lågt.

Det är dessutom klimatsmart att kapa effekttoppar. El säljs på en öppen marknad där elproduktionen på elnätet hela tiden ska matcha behovet och där efterfrågan på elen avgör vilka energikällor som används. En höjd elanvändning innebär att mer energiproduktion kopplas på som är dyrare i drift men som blir lönsamt vid den större efterfrågan, vilket i den europeiska energimixen ofta är fossil energi. Genom att kapa effekttoppar minskar den maximala efterfrågan på el, därför minskar också den fossila energianvändningen.

Batterilagring
Med batterilagring kan du ladda upp och ur batterier och därför flytta elanvändningen i tid. Batteriet kan då styras så att det laddas upp när solcellsanläggningen producerar mer än vad som används i byggnaden och laddas ur när det finns ett större elbehov än solelproduktionen. Det är i nuläget inte ekonomiskt lönsamt med batterilagring enbart för att öka egenanvändningen av solel. Det kan dock finnas fler värden med lagring, till exempel att kapa effekttoppar och spara effektkostnader. Det kan också finnas nya affärsmöjligheter med batterilagring då du kan erbjuda elnätstjänster till ditt elnätsbolag. Framöver förväntas batteripriserna också minska, vilket kommer att förbättra lönsamheten.

Projekt
I Örebro testas konceptet Power2U av InnoEnergy och det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder. Power2U syftar till att styra byggnadens energisystem med solel, batterier och flexibel energianvändning effektivt och också möjliggöra samverkan mellan flera byggnader. De ser också på möjligheten att sälja energitjänster till elnätet. Företag i Örebro som är intresserade av detta är välkomna att höra av sig till InnoEnergy och ansluta sig till projektet. Här finns en presentation och kontaktuppgifter  »

Ett annat projekt för styrning av elbehovet är Soldrift Sjöängen i Askersund. Där har de testat olika driftstrategier för energisystemet i en byggnad med solceller, batterilagring och laddplatser. Projektet visade att solcellsanläggningen och batterilagret kan bidra till ett jämnare effektuttag med sänkta elnätskostnader och möjlighet till reservkraft, utan negativ påverkan på driftsäkerhet och elkvalitet. Läs slutrapporten från projektet här »

Flytta elen

Gruppabonnemang
Ett sätt att öka elbehovet som solelen kan täcka är att öka möjligheterna för att överföra el. För att öka underlaget för elanvändningen inom en och samma byggnad kan du skaffa ett gruppabonnemang. Läs mer om gruppabonnemang under Affärsmodeller »

Överföra el mellan byggnader
En grundregel för byggande av elledningar är nätkoncessionen. Denna innebär att du inte får bygga eller använda elektriska starkströmsledningar utan att ha ett särskilt tillstånd, kallat nätkoncession. Elledningar i och på byggnader är undantagna från nätkoncessionen. För ledningar som ska gå mellan byggnader är det dock mer komplicerat att få till ett undantag och ha rätt att dra kablar, vilket utgör en svårighet för den som vill installera solceller på en byggnad och använda solelen i en annan.

Det finns dock vissa undantag från nätkoncessionen även för överföring mellan byggnader. Alla undantag bygger på att ledningar dras inom ett internt nät, alltså att det är begränsat i utbredning och att elen som överförs används för egen verksamhet. Om du är osäker kan du kontakta din nätägare. Ett exempel på undantag för nätkoncessionen är i områden med vissa verksamheter, till exempel industrianläggningar, sjukhus och skolor. Det finns också ett undantag för interna nät som kopplar ihop flera solcellsanläggningar som tillsammans utgör en funktionell enhet, alltså om du har solceller installerat på flera byggnader och drar ledningar mellan dem.

Lästips