Regelverk

Solcellsinstallationer omfattas av en del lagar och regler, men det finns också vissa undantag för förnybar energi och för småskalig elproduktion. Här är syftet att reda ut regelverket för solceller.

Energiskatt
Huvudregel: El är skattepliktig och energiskatt betalas av slutanvändaren.

Undantag: Det finns ett undantag för energiskatt för mindre solcellsanläggningar. Undantaget beror på anläggningens installerade effekt.

 • En/flera sammanlagt under 255 kW
  Undantag från energiskatt, 0 öre/kWh
 • Flera under 255 kW som tillsammans överstiger 255 kW
  En lägre skattenivå på¨0,5 öre/kWh i energiskatt
 • Anläggning över 255 kW
  Vanlig energiskatt för elen från anläggningar över 255 kW,
  0,5 öre/kWh i energiskatt för andra anläggningar under 255 kW

Om du är skattskyldig ska du deklarera energiskatt, vilket innebär viss administration. Från 1 januari 2018 upphörde skattskyldighet för leverantörer och du kan enbart bli skattskyldig som producent. Du blir skattskyldig som producent om du producerar skattepliktig el, d.v.s. har en/flera anläggningar som sammanlagt överstiger 255 kW.

För vissa företag, till exempel tillverkande industrier, finns en skattebefrielse för el då du kan få avdrag på energiskatten. Detta kan även gälla egenproducerad el. Läs mer på Skatteverkets hemsida och kontakta Skatteverket för vad som gäller ditt företag.

Moms
Huvudregel: Moms på 25 % läggs på all försäljning och ska redovisas, vilket innebär viss administration. Företag kan lyfta momsen.

Undantag: För småskaliga solelproducenter finns ett undantag för momsplikt för att underlätta administrationen, vilket beror på den momspliktiga försäljningen.

 • Producenter med momspliktig försäljning som understiger 30 000 kr per år är befriade från momsplikt.
 • Producenter med en momspliktig försäljning på minst 30 000 kr per år är skyldiga att ta in och redovisa moms. För företag inkluderas i det momspliktiga underlaget även övrig momspliktig försäljning, vilket innebär att dessa ska redovisa moms även om värdet för försäljning av solelen understiger 30 000 kr/år.

Då solceller omfattas av momsplikt kan företag lyfta momsen på investeringskostnaden för solcellsanläggningen under vissa förutsättningar. Detta beror på hur elen används och vilken typ av fastighet som solcellerna installeras på.

För användning av elen finns två fall:

 • All el säljs till elnätet
  Producenten är i sin helhet skattskyldig och har full avdragsrätt
 • Endast överskottsel säljs till elnätet
  Primärt syfte anses vara att försörja byggnaden, avdragsrätten är enligt bedömning

För typ av fastighet finns en begränsning av avdragsrätten för en stadigvarande bostad. Här finns då fyra fall:

 • Byggnad som i sin helhet används för boende
  Avdragsförbud för installation på stadigvarande bostad inträder, moms kan inte dras av för inköp eller installation
 • Byggnad som har både karaktär av boende för privat bruk och verksamhet som medför skattskyldighet
  Ingen avdragsrätt för momsen på inköp och installation, avdragsförbud inträder
 • Byggnad som inte används för privat bruk utan för ekonomisk verksamhet, t.ex. hyreshus
  Delvis avdragsrätt för köp och installation. Verksamheten som medför skattskyldighet ska bedrivas i del av byggnaden som är klart skild från bostadsutrymmen.
 • Byggnad som i sin helhet används för en verksamhet som medför skattskyldighet
  Full avdragsrätt för momsen på inköp och installation.

Inkomstskatt
Huvudregel: Inkomstskatt betalas om det räknas som skattepliktig näringsverksamhet. Detta gäller även inkomster från försäljning av solel.

Inmatningsabonnemang och byte av elmätare
Huvudregel: För en solcellsanläggning tillkommer en kostnad för inmatningsabonnemang för att få mata in el på nätägarens elnät. Ibland kan också elmätaren behöva bytas för att den ska kunna mäta elen i båda riktningar, vilket betalas av elproducenten.

Undantag: För mikroproducenter enligt Ellagens definition finns ett undantag från inmatningsabonnemanget, då nätägaren inte har rätt att ta ut en avgift. Mikroproducenter enligt Ellagen ska inte heller stå för kostnaden för ett eventuellt byte av elmätaren.

För att vara mikroproducent enlig Ellagen krävs:

 • Att säkringsabonnemanget är högst 63 ampere och inmatningen kan ske med en effekt om högst 43,5 kW, och
 • Att elanvändaren är nettokonsument, det vill säga att den köpt mer el från elnätet än vad den har matat in.

Läs mer
Mer info om energiskatte- och momsregler för solelproducenter från Svensk solenergi »
Ellagen »