Regionala aktörer

Det finns ett antal regionala aktörer som är viktiga för arbetet inom solenergi på regional nivå, till exempel regioner och landsting, länsstyrelser och energikontor. Här finns exempel på regionala aktiviteter inom solel.

Nätansluten solel, ”Gröna Solkartorna”
Det saknas centrala register över solcellsanläggningar i Sverige. Den bästa tillgängliga statistiken är baserad på en undersökning om försäljning av solcellsanläggningar (Lindahl, 2016). Denna statistik saknar dock geografisk uppdelning och bygger delvis på uppskattningar.

För att få ett mer detaljerat underlag har Energikontoret i Mälardalen tagit in uppgifter på verklig installerat effekt solel från de olika elnätsägarna, 14 st, i Södermanland, Västmanland och Uppsala län. Statistiken redovisas som totalt installerad effekt per kommun och även per person och kommer uppdateras årsvis under hela projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige dvs till 2018.


Solel i Södermanland »


Solel i Uppland »


Solel i Västmanland »


Solel i Örebro »


Utredning om kommunala solkartor

Inom Framtidens solel har en utredning om kommunala solkartor i Östra Mellansverige genomförts. Syftet var att visa hur solkartorna används, av vem, hur de uppfattas av användarna, förslag till förbättringar etc. Målet var att rapporten i nästa skede skulle kunna utgöra ett stöd till kommunerna att utveckla sin solkarta, eller få kunskap som kunde utgöra ett stöd vid kommande marknadsföringsinsatser av kartan. Ett annat mål var att ge inspiration till de kommuner i Östra Mellansverige som idag saknar en egen solkarta till att eventuellt initiera en sådan satsning.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här »


Marieberg i Örebro – ett område med potential.

En studie har gjorts inom Framtidens solel som visar att det finns stora möjligheter att utveckla solel. I Örebro län är det regionala målet till år 2020 5 GWh. Bara i handels- och logistikområdet Marieberg i Örebro finns en möjlighet att producera upp till 10 GWh el! Men ännu är taken inte mer än bara tak…

Vad hindrar då utvecklingen? En enkätundersökning visar att flera företag har intresse för energieffektivisering och specifikt intresse för solel. En del logistikföretag med stora tak har dock ägarkrav som omöjliggör en långsiktigt lönsam investering. Här behövs nya tankesätt och attraktiva affärsmodeller som göra att investeringen inte blir ett hinder utan en möjlighet. Läs mer »


Hur ser rådgivningen om solel till företag ut?

Hur ser rådgivningen om solel till små och medelstora företag ut idag? Hur skulle den kunna förbättras? Inom projektet Framtidens solel har detta utretts och presenterats i en rapport. En av de viktigaste slutsatserna är att det finns behov av rådgivningsmaterial som är specifikt framtaget för och riktar sig till små och medelstora företag.

Läs rapporten här »